فرقی نمی‌کند که نتیجه‌ی نهایی تحقیق در مورد اسرار مرگ هیتلر چه باشد؛ درهرصورت هیتلر هنوز زنده است! وقتی کرد و لر و مازنی و گیلک و آذری و ترکمن و عرب و ... در همین کشور خودمان بر سر نژادشان بحث می‌کنند و هرگونه توهین و تهمت‌های بی‌پایه‌و‌اساس را به نژادهای دیگر روا می‌دارند. تازه تمام این نژادها به‌شدت به هم نزدیک هستند و وضعیت این‌گونه است؛ وای به حال...

متن و طرح: #محمدروشنیان